Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Prodávající:
Jednatel
Julius Jankovič – Rodokmen.biz
Provozovna:
Plátenická 549/8
460 01 Liberec 4
Česká republika

IČ: 72601035
DIČ: CZ7612172568
Mob.: +420 605 585 170
E-mail: info@rodokmen.cz
Web: www.rodokmen.biz
  1. 1.    Úvodní ustanovení
     Portál Rodokmeny.biz a Badatelský spolek národní historie (dále jen prodávající) nabízí svým zákazníkům vytvoření rodokmenů dle požadavků a předem sjednaných podmínek, zajistí vytvoření genetických testů, rodinných sešlostí, nabízí nákup a prodej pohlednic, prodej alb a dalšího sběratelského materiálu, vytvoření foto – audio – video záznamů a dalších případných služeb spojených s obecnou genealogií.
 
  1. 2.    Definice pojmů
     Prodávající je provozovatelem internetových stránek www.rodokmen.biz (dále jen webové stránky).
     Kupující je jakákoliv osoba, která má zájem o odběr nabízených služeb a zboží a která zašle řádnou objednávku prostřednictvím e-mailové pošty na adresu info@rodokmen.biz.
 
  1. 3.    Kupní smlouva a její uzavření
    Kupující může u prodávajícího objednat zboží nebo služby na webových stránkách prodávajícího. Řádně vyplněnou objednávkou kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Objednávka musí obsahovat jméno, doručovací a elektronickou adresu kupujícího a rozsah objednaných služeb. V případě, že kupující dodrží postup objednání, prodávající kupujícímu zašle potvrzení o přijetí objednávky formou informačního mailu na elektronickou adresu uvedenou při odeslání objednávky. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na uzavření dohody o provedení výše uvedených služeb mimo rámec internetové pošty. Takto sjednaná dohoda je stvrzena podpisy obou stran na objednávkovém listě prodávajícího.
     Kupní smlouva v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, která je základem pro uskutečnění prodeje zboží a služeb prodávajícího, je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím v okamžiku, kdy kupující obdrží závazné potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího buď formou elektronické objednávky (e-mailu), nebo stvrzením objednávkového listu prodávajícím a kupujícím.
    Prodávající se na základě takto uzavřené kupní smlouvy zavazuje vyhotovit a dodat kupujícímu zboží a služby nabízené na webových stránkách. Termín dodání bude vždy individuálně konzultován prodávajícím a kupující bude srozuměn s délkou provedení služby. Vzhledem k podstatě výše uvedených služeb si prodávající vyhrazuje termín a rozsah dodání během již zahájeného procesu upravovat s odůvodněním na vzniklé okolnosti. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od již objednané služby kupujícím a to bez udání důvodu. Pokud je již vystavena záloha na vrub prodávajícího, je pak vrácena na účet kupujícího.
     Kupující se na základě takto uzavřené kupní smlouvy zavazuje dodané zboží a služby převzít a zaplatit za ně. Před zahájením provedení služby si prodávající vyhrazuje právo na uhrazení zálohové částky po předem smluvené dohodě.
 
  1. 4.    Kupní smlouva
     Kupní cenou se rozumí cena uvedená v objednávce dle cen prodávajícího uvedených na webových stránkách prodávajícího. Cena uvedená na objednávce nemusí být konečná. Může obsahovat cenu za zboží, služby a dopravné včetně všech případných souvisejících poplatků. Případné doplatky či navýšení ceny v průběhu odváděné služby jsou vždy konzultovány s kupujícím. Vzhledem k podstatě nabízených služeb se předem uvedená částka může ještě navýšit.   
     Kupující odesláním objednávky souhlasí s výší kupní ceny a možného navýšení.
     Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny, přičemž změna ceny se stává účinnou v okamžiku zveřejnění nových cen na webových stránkách a neplatí pro již uzavřené kupní smlouvy.
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 
  1. 5.    Platební podmínky
     Kupující volí způsob dodání v okamžiku vyplnění objednávky. Kupující uhradí objednávku prodávajícímu pomocí platby předem převodním příkazem nebo dobírkou nebo platbou v hotovosti (u osobního převzetí).
 
  1. 6.    Vyúčtování
    Prodávající vyúčtuje kupní cenu daňovým dokladem vystaveným v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající doručí daňový doklad spolu s dodávkou zboží.
 
  1. 7.    Místo plnění
     Místem plnění je místo předání zboží kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo dopravit kupujícímu zboží pomocí třetích osob.
 
  1. 8.    Přeprava, podmínky dodání a převzetí
     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
     Prodávající dodává zboží v rámci České republiky pouze v pracovních dnech. Termín dodání bude s kupujícím dohodnut podle svozového kalendáře. V případě, kdy kupující požaduje expedovat zboží mimo rámec České republiky, je třeba kontaktovat e-mailem prodávajícího.
     Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu, která je uvedena v objednávce.
     Kupující je povinen doručené zboží zkontrolovat. V případě mechanického poškození obalu je povinen ihned vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
     Kupující je povinen případné poškození zásilky řešit přímo s dopravcem.
     Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci vad vzniklých při dopravě nemůže být brán zřetel.
     Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené přepravou. Odpovědnost za ztrátu a zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží dopravcem.
     Zboží je majetkem prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení celé kupní ceny zboží.
 
  1. 9.    Další ujednání
     Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s kupujícími, kteří podstatným způsobem porušili dříve uzavřenou kupní smlouvu nebo obchodní podmínky prodávajícího.

    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
     Kupující bere na vědomí, že všechny součásti webových stránek jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
     Kupující nebo uživatelé internetu nejsou oprávněni při využívání webového rozhraní obchodu a webových stránek prodávajícího používat mechanizmy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.
      Každá potvrzená objednávka je ze strany kupujícího závazná podle těchto podmínek, dále podle § 544 a § 545 zákona č. 40/1964 Sb. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta či přijata, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil kupující, bude v každém případě požadováno po kupujícím uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží prodávajícímu.
 
10.  Záruka – reklamace zboží
     V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
     Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží a sjednává se na dobu v trvání 24 měsíců.
     Záruka prodávajícího se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, objednané zboží došlo nekompletní nebo bylo doručeno jiné zboží, než bylo objednané.
     Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
     a) nevhodným nebo neopatrným užíváním,
     b) mechanickým poškozením zboží,
     c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
     d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
     e) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
     f) porušením ochranného obalu,
    g) prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
     V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
     Pokud kupující zašle e-mailem dokumentaci vady s přesným popisem vady, prodávající je povinen vadu posoudit a vyrozumět kupujícího o způsobu nápravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace doručena.
     Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, je prodávající oprávněn zboží opravit. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, dodá zboží nové.
 
11.  Vyšší moc
     Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která zabrání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od kupní smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě prodávající neodpovídá.
     Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání (dočasně nebo dlouhodobě) v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.
 
12.  Odstoupení od kupní smlouvy
     Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nezaplatí včas celou kupní cenu. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení již zaplacené části kupní ceny.
     Pokud prodávající neodešle v předem stanoveném termínu objednávku a nedomluví s kupujícím náhradní termín dodání, může kupující odstoupit od smlouvy bez smluvní pokuty.
 
13.  Ochrana osobních údajů
     Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. Z osobních údajů se jedná o jméno, příjmení, telefonní číslo, elektronickou adresu (e-mail), doručovací adresu a případně také fakturační údaje, poskytnuté prodávajícímu, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám a budou chráněny v souladu s právními předpisy České republiky.
 
14.  Závěrečná ustanovení
     Ostatní smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (u podnikatelských subjektů vlastnících IČO).
     Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají právně závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tedy okamžikem, kdy kupující od prodávajícího obdrží potvrzení o přijetí objednávky.
     V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Kontaktujte nás

Telefon:
(+420) 605 585 170
Skype: Rodokmeny CZ
www.rodokmen.biz
info@rodokmen.biz

Pracovní doba:
Po - Pá: 9:00 - 19:00
Rodokmeny CZ
IČ: 72601035
DIČ: CZ7612172568

Doporučujeme

Aktuality / novinky

Nejprodávanější